Politiker i Norrköping kan bryta mot svenska bestämmelser

Måndagen den 27 augusti var det kommunfullmäktigesammanträde i Norrköping, och det var det första sedan fullmäktige stängde för sommaruppehåll. Innan själva sammanträdet fick alla politiker chansen att åka runt till olika utvecklingsområden för att se vad det fanns för olika projekt i kommunen. Det var helt klart givande, och till min förvåning var det denna gång inget hysh hysh med att en moské ska byggas vid idrottsparken. Vid själva fullmäktige skedde också fler intressanta saker. Sjuklövern accepterar att man bryter mot svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser samt att man särbehandlar svenskar från icke svenskar.

Vid sammanträdet hände många intressanta saker. Dåligt programmerade vänsterpolitiker blev förvirrade då ingen sagt till dem hur de skulle rösta och personliga fördomar om våra motståndare blev minst sagt bekräftade. Det är tydligt att det inte spelar någon roll vad vi lägger för förslag, kommer det ifrån oss vägrar våra motståndare att gå med på förändringar, offentligt. Det var kort och gott ett av de mest intressanta sammanträden som jag varit med om.

Ärende två, som i praktiken är det första man diskuterar, handlade om att anta nya övergripande kostriktlinjer för kommunens verksamheter. Det var välkommen från Sverigedemokraternas håll att dessa har tagits fram och vi var också tydliga med att yrka bifall. Dock hade vi några ändrings- och tilläggsyrkanden för att tydliggöra kommunens likabehandling och arbete för svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser.

Under rubriken ”Hälsosam mat av hög kvalitet” står det följande i riktlinjerna: “Hänsyn tas till svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser.” Vi Sverigedemokrater anser att man inte bara behöver ta hänsyn till svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser utan vi ska följa dem. Vårt ändringsförslag löd därför: ”Svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser skall följas.” Detta har även fastslagits i ett tidigare kommunfullmäktigeärende, vilket Per Almgren (MP) faktiskt poängterade, men trots detta valde fullmäktiges övriga sju partier att inte bifalla vårt ändringsförslag. Inte heller vågade Almgren stå upp för svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser trots sitt tidigare uttalande och valde därför att inte yrka på bifall på vårt förslag. Vi ville likaså lägga till att all mat som framställs på ett sätt som bryter mot svensk lag inte skall få serveras inom kommunen, men även här avslog samtliga ledamöter i kommunfullmäktige vårt tillägg. Sist men inte minst hade vi ett ändringsyrkande under delen om specialkost. I riktlinjerna står det: ”Alla som av etiska eller religiösa skäl har behov av specialkost erbjuds sådan i möjligaste mån av hög och säker kvalitet.” Vårt ändringsyrkande löd: ”Alla som av etiska eller religiösa skäl har behov av specialkost erbjuds alltid ett vegetariskt alternativ.” Att vissa har särskilda krav får stå för dem, men skattebetalarna ska inte behöva stå för särskilda individers personliga önskemål, och absoult inte om det handlar om att de vill åt kött som slaktats på ett barbariskt och sjukt sätt.

Ärende tre var också intressant och handlade om tillagningen av mat i kommunen. Vi Sverigedemokrater anser att det är fel att placera människor i olika fack, varpå jag var tydlig med att påpeka detta i talarstolen. Under en punkt om hemtjänstens mat valde vi att komma med ett ändringsyrkande för att just visa att det är fel med den diskriminering och särbehandling som kommunen håller på med (och uppmuntrar). I texten står det ”En allt större del av brukarna har ett annat ursprung än svenskt.” Vi ville byta ut meningen till att omfatta personer med individuella behov genom följande text: ”En allt större del av brukarna har individuella behov.” Dessutom yrkade vi på att lägga till följande mening: ”Vid ökade kostnader för individuella önskemål får brukarna stå för det själva.” Givetvis avslogs våra förslag.

Vid voteringen uppstod dock något intressant. Likt en skock får blev det kaos bland ledamöterna från den styrande vänsterkoalitionen då alliansen kommit med flera tilläggsförslag. Detta medförde att allianspartierna mer eller mindre fick igenom sina tillägg, utan att genomsnittssossen fattade vad som hände. De socialdemokratiska ledamöterna hade ju inte blivit tillsagda hur de skulle rösta.

Ärende fyra handlade om att inrätta ett projekt vid namn måltidsinspiratör. I fem år skall en miljon kronor årligen användas för att öka elevers och andras matlust samt uppmuntra intresset för mat. Detta ses av vissa som ett sätt för elever att äta mer och slänga mindre mat. Från Sverigedemokraternas sida ser vi det som ett ineffektivt sätt att få exempelvis elever att äta och uppskatta maten mer, av den anledningen yrkade jag avslag. Istället anser vi att man ska sluta vara dumsnål och istället lägga mer pengar på att förbättra matkvalitén i skolorna och inom äldreomsorgen.

I övrigt var det inga större diskussioner tills min och Ingvar Våxmos (SD) motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 65 från dagens 85. Som ett gäng goda demokratiförespråkare fick vi höra hur fint det var att det inte var så många ledamöter per invånare och det presenterades en tabell där flera kommuner jämfördes. Dock var det tydligt att vid en jämförelse emellan kommuner i samma storlek hade vi betydligt fler ledamöter per invånare och faktum är att vi har det näst största kommunfullmäktige i Sverige efter Stockholm. Med våra beräkningar kan vi spara mellan 1 och 1,6 miljoner kronor under nästa mandatperiod om vi minskade kommunfullmäktige med 20 personer. Samtidigt skulle inte kvalitén minska då det mesta arbetet utförs runt omkring kommunfullmäktige. För att tydliggöra min avsmak efter allt fint snack om att det skulle vara dåligt för demokratin att minska antalet ledamöter valde jag att ställa övriga partier till svars för att de röstat nej till mina tidigare motioner som syftat till att stärka demokratin. Exempel är införandet av e-petitioner, införandet av ett diskussionsforum på hemsidan och sist men inte minst lika införandet av lika insyn för samtliga partier i kommunens styrelser och nämnder. Svar från övriga uteblev och motionen avslogs.

Nästa ärende var också en motion från mig och handlade om att kommunens skolor skulle börja utreda att eventuellt införa klassmorfar för att öka vuxennärvaron. Det är ett bra sätt för skolorna att bygga broar mellan olika generationer samt att ge såväl elever som äldre en möjlighet att lära från varandra. Sist men inte minst är det något man kan utnyttja när kommunen har dåligt med pengar och måste spara in på skolorna. I vanlig ordning avslogs motionen.

Senare under dagen ställde vi ansvariga politiker till svars i tre olika interpellationer. Vi ville veta mer om kommunens arbete mot droger, hur kommunen ställer sig till att sprida politisk propaganda och om kommunens stöd till muslimska församlingar. Den sistnämnda frågan var särskilt aktuell med tanke på moskébygget i stan och avslöjandena i uppdrag granskning.

Två motioner anmäldes och kan som vanligt läsas här. Min vän och fullmäktigekollega Cornelia Dahlberg har också bloggat om sammanträdet, läs hennes text här.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: