Motion 6 – Skolk-sms i kommunens skolor

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 6 (anmäld 11-02-28).

Inför Skolk-sms i kommunens skolor

Norrköpings skolor har halkat efter. Den senaste rapporten angående elevernas prestationer i kommunens skolor visade att det behövs kraftiga åtgärder för att stävja den neråtgående trenden.

Göteborgs kommun var år 2008 först i Sverige med att införa skolk-sms och detta har ansetts som ett lyckat projekt. Ett skolk-sms kostar ca 45-50 öre styck och tjänsten går ut på att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion. De föräldrar, som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften att eleven varit frånvarande. Stockholm stad har också infört skolk-sms och även där var reaktionerna från lärarna generellt sett positiva och föräldrarna har varit väldigt positiva.

För att både stimulera elever att gå till skolan och för att öka föräldrarnas insikt i barnens skolgång bör varje skola erbjuda föräldrar möjligheten att få ett sms från skolan varje gång deras barn inte är närvarande vid en lektion. Detta bidrar till att skolan gör mer för att minska skolket och samtidigt få en chans att föra exakt statistik på elevernas närvaro.

Skolk-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionerna och därmed få mer ordning i skolan. Den nya skollagen kommer dessutom att ställa krav på skolorna att, samma dag som en elev utan giltigt skäl uteblivit från undervisningen, redovisa frånvaron till föräldrar eller vårdnadshavare (Kap7 §17 i nya skollagen).

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att Norrköping kommuns alla skolor måste erbjuda föräldrar och/eller vårdnadshavare att få sms om deras barn inte är närvarande vid en lektion.

Markus Wiechel (SD) Patrik Rubindal (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: