Motion 27 – Införande av E-petitioner

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 27 (anmäld 12-01-30).

Inför E-petitioner i Norrköpings kommun

Vi Sverigedemokrater tror på en hög grad av lokal demokrati. Vi är övertygade om att kommuninvånarna själva vet var förbättringar inom kommunens verksamhet bör göras och är därför av den uppfattningen att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Då i första hand av dem som är direkt berörda av kommunens sätt att arbeta.

Redan idag kan kommunens invånare lämna in medborgarförslag men det anser vi inte är tillräckligt, vi anser att det behövs ett komplement. I andra delar av landet kan vi se kommuner som ligger långt före Norrköping gällande den kommunala demokratin och gällande kommuninvånarnas delaktighet i förnyelse och förbättringar. Andra kommuners engagemang för demokrati och medborgarinflytande kan vi se som något positivt, då det kan öka samhällsansvaret hos medborgarna, samtidigt som det ökar förtroendet för oss politiker.

Vi Sverigedemokrater menar att Norrköping bör införa E-petitioner, som är en av de bästa metoderna för att öka medborgarinflytandet. E-petitioner innebär i korthet att en medborgare kan skicka in förslag på en utveckling eller förändring i kommunen. Petitionen kommer sedan att publiceras på kommunens hemsida. När förslaget presenterats där är det möjligt för andra kommuninvånare att signera och rösta på förslaget. När ett förslag har fått ett visst antal signaturer kommer ärendet att tas upp i berörd nämnd för diskussion.

Den som har lämnat in en E-petition är också marknadsföringsansvarig för förslaget och på så vis ska just förslagsställaren få en ökad möjlighet att komma med idéer för att utveckla kommunen. Detta är en kostnadseffektiv utveckling av den lokala demokratin och metoden används flitigt i flera länder runt om i Europa.

Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun inför E-petitioner som en del av kommunens demokratiarbete för att öka medborgarnas inflytande.

Att E-petitionerna skall döpas till Norrköpings medborgarinitiativ.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: