Motion 30 – Klassmorfarsystemet

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 30 (anmäld 12-01-30).

Inför systemet med ”klassmorfar” i Norrköpings skolor

I takt med att skolans resurser har krympt och personal som sysslade med vård eller personligt stöd har minskat etablerades alltmer klassmorfararbetet i Sverige från år 1996.

Lärarkåren drabbades också av skolans brist på resurser, vilket ledde till en minskad lärartäthet. Men även detta blev ett mindre problem tack vare den nya satsningen. Klassmorfarsystemet har resulterat i att många äldre som har arbetskapacitet och kännedom att dela med sig till elever har fått chansen att göra det, vilket har resulterat i glädje från båda håll.

Många som arbetar som klassmorfar är högt utbildade och har olika kompetenser från yrkeslivet. Det är ett bra sätt för långtidsarbetslösa att visa sin potential och göra något positivt i skolorna, samtidigt som det är vägledande för många elever. Detta är även ett sätt att förena och skapa förståelse mellan olika generationer.

I dagens segregerade skola är det vanligt att barn kommer från splittrade familjer, och många elever känner ett behov av stöd från någon äldre person. Arbetet med klassmorfar leder till lugnare lektioner samt färre incidenter av mobbning och vandalism, enligt bland annat en doktorsavhandling till Brottsförebyggande rådet, skriven av Ann-Kristin Boström vid Institutionen för internationell pedagogik på Stockholms Universitet. Även lärare har mycket nytta av en klassmorfar, då dessa förbättrar lärarnas pedagogiska klimat och på så sätt förbättrar undervisningen.

Idag är det endast friskolor i Norrköping som fullt ut använder sig av klassmorfar.

Med hänvisning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att ge de nämnder som sysslar med skolverksamhet i uppgift att starta ett arbete där klassmorfar kan användas i kommunens skolor.

Att berörda nämnder får i uppgift att på sikt utveckla detta till att omfatta samtliga kommunala skolor i Norrköpings kommun.

Att arbetet med klassmorfar skall utvärderas efter införandet och att resultaten redovisas inför kommunfullmäktige för en framtida bedömning.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: