Motion 37 – Kameraövervakning i skolor och stökiga områden

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 37 (anmäld 12-05-28).

Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden

Det finns allt för många fall där personer blivit rånade eller misshandlade och det inte finns några vittnen som kan hjälpa polisen att hitta gärningsmannen. Ibland har det funnits vittnen, men de har inte klarat av att peka ut den skyldige eftersom det ibland kan vara svårt att minnas hur han eller hon såg ut. När detta sker, finns det en sak som polisen alltid kan vända sig till, nämligen till närliggande bankomater eller butiker med övervakningskameror riktat mot brottsplatsen. Detta är kameror som man enbart kollar om något brottsligt har skett och om den möjligheten finns kan polisen slippa en hel del arbete. Identifiering av brottslingar underlättas samtidigt som det tveklöst försvårar bortförklaringar. Rapporter från bland annat Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i Sverige visar att kameraövervakning har minskat brottsligheten betydligt och gett en ökad trygghet för individen. I andra länder har det gjorts flera undersökningar och studier som pekar på en liknande trend med färre brott vid mer övervakning.

Under senare år har kameraövervakning blivit tillgänglig för allt fler vilket resulterat i både sänkta priser och förbättrad kvalitet. Acceptansen av allmänheten för kameraövervakning har stadigt ökat enligt ett flertal undersökningar. Anledningen till detta är främst eftersom många anser att samhället är på väg åt fel håll och känner sig mer otrygga. Vetskapen om att det finns kameror i närheten gör dem trygga. Som argument mot kameraövervakning används ofta argumentet att kameror inkräktar på den personliga integriteten. Avsikten med att ha kameraövervakning är bland annat att personliga integriteten ska inskränkas, men enbart för kriminella. De som inte ägnar sig åt olagligheter behöver inte heller oroa sig. Inspelade bildsekvenser behöver aldrig användas i onödan, utan lagras på en hårddisk en kort period för att kunna öppnas om ett brott har begåtts. Hårddisken är placerad i ett låst utrymme som endast ett fåtal ansvariga personer har tillträde till och klara skäl krävs för att använda bilderna.

Polisen har ingen befogenhet att i förebyggande syfte sätta upp kameror på platser som kan anses stökiga, utan det är markägarens ansvar. Markägaren måste därefter ansöka till länsstyrelsen som hanterar de ärenden som rör kameraövervakning och länsstyrelsen står även för tillsyn av den övervakning som är beviljad. Enligt lagen om allmän övervakning (SFS 1998:150) kan man få tillstånd för kameraövervakning om intresset för övervakningen väger tyngre än enskilda personers intresse av att inte bli övervakad. I flera delar av Norrköping, inte minst runt krogarna, i stökiga skolor och i utanförskapsområden skulle det finnas behov av kameraövervakning. Eftersom övervakningen kan ha ett preventivt syfte och bistå med hjälp till att lösa brott och skydda materiell egendom så borde det ligga i kommunens intresse att ansöka om detta. I samråd med närpolisen skulle kommunen kunna utreda förutsättningarna för kameraövervakning efter att tillstånd beviljats.

Med hänvisning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun ska ansöka till länsstyrelsen om att få sätta upp övervakningskameror i och vid kommunens skolor.

Att kommunstyrelsen får i uppgift att i samråd med närpolisen utreda var det behövs övervakningskameror för att förhindra brott och underlätta polisen i sitt arbete.

Att Norrköpings kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de områden som närpolisen anser att det behövs.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: