Motion 42 – Utred hedersrelaterade problem

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 42 (anmäld 12-06-18).

Utred hedersrelaterade problem i Norrköpings kommun

Hot, tvång, våld eller till och med mord i hederns namn förekommer i olika kulturer med patriarkala familjesystem. Det finns ett skamtänkande inom dessa familjer vilket kan anses vara främmande för många svenskar idag. Bakom detta förtryck finns ett kollektivt tänkande om att de som går emot särskilda koder behöver straffas för att återupprätta familjens heder. Ungdomsstyrelsens rapport ”Gift mot sin vilja” visar att det i Sverige finns 70 000 personer mellan 16-25 år som inte fritt kan välja partner.

Lyckligtvis ligger länsstyrelsen i Östergötland i framkant när det gäller att arbeta förebyggande mot hedersproblemen. Detta tack vare att det år 2003 framkom att 200 flickor i länet sökt hjälp mot hedersrelaterade problem under en treårsperiod. Idag erbjuds ekonomiskt stöd till projekt som anses vara förebyggande mot hedersrelaterat våld samt utbildningsinsatser på olika myndigheter, skolor och organisationer. Norrköpings kommun är sedan den 14 mars 2012 en av sex kommuner i landet som leder ett pilotprojekt i syfte att stärka stöd till unga som utsätts för detta.

Ungefär tio procent av flickorna och fyra procent av pojkarna i 15-årsåldern i Stockholm lever med hedersrelaterade problem. Detta har kommit till kännedom efter en kartläggning gjord av Stockholms Universitet efter en beställning från Stockholms stad under våren 2009. Kartläggningen visar att så många som var tionde 15-årig flicka inte får umgås med jämnåriga pojkar eller välja sin egen pojkvän. De får inte heller delta i vissa skolämnen så som sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning vilket för många är en självklar del i undervisningen. Några av dessa flickor är enligt studien utsatta för misshandel, såväl psykisk som fysisk.

Forum för levande historia har i en rapport baserad på iakttagelser från lärare konstaterat att ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning är ett vanligt problem för personer som lever under hedersförtryck. I rapporten är det även tydligt att systematisk frånvaro från aktiviteter där elever umgås blandat mellan könen också är vanligt.

Tyvärr är hedersrelaterade problem en allt vanligare företeelse i Sverige och i takt med att fler av kommunens invånare ursprungligen kommer från länder där hederskulturer är vanligt lär således också detta bli ett allt större problem. Precis som att Stockholms stad har beställt en undersökning från Stockholms Universitet bör vi beställa en liknande kartläggning från Linköpings Universitet för att på sikt klara av att bekämpa detta förtryck.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en kartläggning av hedersproblematiken i Norrköping med fokus på såväl psykisk och fysisk misshandel som inskränkningar av frihet eller beslutanderätt.

Att kommunstyrelsen söker samarbete med organisationer som arbetar emot hedersförtryck för att sedan presentera förslag till åtgärder mot detta inför kommunfullmäktige.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: