Motion 45 – Ersättning för korttidsenheter

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 45 (anmäld 12-12-17).

Ersättning för korttidsenheter

En korttidsenhet är en bäddplats utanför det egna boendet avsedd för äldre som efter en akutbehandling behöver tillfällig omsorg/rehabilitering innan de kan komma hem igen. Korttidsplatser används idag med framgång för bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående för att på sikt minska kostnader och förenkla vården utan att försämra kvalitén.

Äldrecentrum är en stiftelse i Stockholms län som sysslar med forskning och utveckling av äldres situation i samhället. En av de rapporter som äldrecentrum publicerade år 2011 visar att korttidsvården har en mycket stor potential att både användas som en kraftsamlingsplats efter en sjukhusvistelse inför utskrivning, och som stöd för anhöriga som vårdar en närstående.

I en doktorsavhandling av Helge Garåsen, vid universitetet i Trondheim, är det lätt att se positiva resultat efter att patienter befunnit sig på en korttidsenhet. Studien är randomiserad, och av 142 inlagda patienter på S:t Olavs hospital fick hälften fortsatt vård på sjukhuset. De övriga fick korttidsplatser på ett sjukhem. Slutsatsen blev att de som fått korttidsplats hade färre återinläggningar på sjukhus. Dessutom var det fler av dem som varit på en korttidsenhet som klarade sig utan kommunala omsorgstjänster. Efter både sex och tolv månaders uppföljning hade de lägre dödlighet än dem som fått fortsatt vård på sjukhus. Av doktorsavhandlingen att döma är  korttidsenheter alltså ett sätt att få vården mer kostnadseffektiv samtidigt som den enligt många studier också ger bättre resultat.

Enligt äldrecentrum är det tydligt i flera internationella studier att ett strukturerat omhändertagande av äldre efter en sjukhusvistelse ger goda resultat genom exempelvis återvunnen funktionsförmåga.

Dessa resultat redovisas för både dem som fått någon form av korttidsvård eller vård av ett specialteam i hemmet. Samma trend kan man se efter en studie från 2009 i Kalmar län som pekar på en förbättrad ADL-förmåga (Aktiviteter i Dagligt Liv) hos dem som fått rekreation på en korttidsenhet.

Ängelholm är ett exempel på en kommun som idag får ersättning från landstinget eftersom införandet av en korttidsenhet inneburit färre återinläggningar. Tidigare har Norrköpings kommun också haft ett korttidsboende som landstinget varit med och delfinansierat (Granen-ViN), men tyvärr valde landstinget att avsluta samarbetet för några år sedan.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun utreder möjligheten till att upprätta ett samarbete med landstinget för att få ersättning för korttidsenheter, eftersom de kan minska antalet återinläggningar.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: