Motion 56 – Utvecklat arbete för ordning i skolan

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 56 (anmäld 13-08-26).

Utvecklat arbete för ordning i skolan

Vi Sverigedemokrater är långt ifrån nöjda med hur skolorna i Norrköping fungerar. Vi är bekymrade över de dåliga resultaten och ser med oro på den negativa utveckling som har skett i kommunens skolor. Mer resurser skulle kunna leda till bättre skolor. Men vad som är avgörande för många elevers dåliga resultat är problemen med mobbning och inte minst arbetsron i skolan.

Redan idag finns det den s.k. Antimobbningsgruppen AMG i Norrköping bestående av vuxenstödjare, skolsköterska, skolkurator och rektor. Det är uppbyggt likt den s.k. ”Farstamodellen”, vilket har visat sig vara ett lyckat koncept. Detta är ett bra komplement till skolans vardagliga arbete, men långt ifrån tillräckligt.

Att arbeta med ett antimobbningsprogram är viktigt för att i första hand se till mobboffrets situation. Men mobbaren behöver också någon form av behandling. Enligt brottsförebyggande rådet BRÅ och internationellt erkända forskare på området ska man beakta att mobbaren enligt statistiskt säkerställda uppgifter har en större tendens att begå brott i fortsättningen än befolkningen i medeltal.

För att få lugn i klassrummen behövs konkreta åtgärder från såväl stat och kommun som skolledningen. Till och börja med skulle Norrköping behöva bygga ett system där elever, föräldrar och lärare tillsammans tar ansvar för skolarbetet.

Den s.k. Hammarbacksmodellen har visat sig vara väl fungerande och bygger på att alla involverade aktivt tar del i utvecklingen av ordning och struktur i skolan. Elevens ambitionsnivå och studiemål utgör grunden för hur den pedagogiska organisationen kring eleven utformas. Eleven får tillsammans med lärare och föräldrar utforma projektet.

Vårdnadshavare till elever som har ett stökigt beteende och behöver bättra sig är inte alltid medvetna om hur situationen eller mönstret ser ut, på grund av att det idag saknas betyg i ordning och uppförande. Regelbundna skriftliga omdömen skulle sända en signal om elevens eventuellt oacceptabla beteenden, vilket skulle förbättra ordningen och arbetsklimatet i skolan generellt.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att berörda nämnder går igenom nya antimobbningsprogram för att komplettera arbetet mot mobbning i kommunens skolor.

Att skriftliga omdömen i ordning och uppförande införs i samtliga kommunala skolor.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: