Motion 58 – Enhetliga byggregler

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 58 (inlämnad 13-10-25).

Anpassade byggregler för ökat bostadsbyggande

En växande befolkning, som den i Norrköping, kräver ett modernt och expansivt näringsliv, kombinerat med en god tillgång till olika typer av bostäder. En ökad efterfrågan har tyvärr inte lett till ett ökat byggande och därför har bostadsbristen blivit allt mer påtaglig. För att råda bot på problemet måste byggandet komma igång, och det är dags att arbeta tillsammans med andra kommuner för att förändra en dålig trend.

Flera kommuner i Östergötland har tekniska egenskapskrav utöver de nationella byggreglerna. Särkraven gör det svårt för byggföretagen, som tvingas anpassa sig till olika lokala regler. När kommuner ställer olika krav på byggnader innebär det extra kostnader, oavsett på vilken nivå kraven ställs. Detta ökar den administrativa bördan för företagen och snedvrider konkurrensen. Det kan handla om krav på energiprestanda eller tillgänglighet, men det är i första hand olikheterna i kraven som kostar, inte själva kraven.

För att underlätta för byggföretag bör Norrköpings kommun omgående arbeta för att samtliga kommuner i Östergötland ska ha samma krav vid byggnation. Tillsammans kan vi inom kommunerna arbeta för att sänka kostnaderna för bostadsbyggandet i vår region.

En sådan samordning av bygglovsregler och olika särkrav, ligger väl i linje med den för Linköping och Norrköping gemensamma översiktsplanen från 2010. Detta dokument är en bra plattform för den regionala utvecklingen som borde användas mer i praktiken när utvecklingsfrågorna diskuteras. Denna fråga är av central betydelse för den framtida utvecklingen i regionen och vi anser att Norrköpings kommun bör ta initiativ till att bredda resonemanget om en effektivare samordning mellan länets kommuner kring bygglovsärenden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast ta upp förhandlingar med de övriga kommunerna i länet, med syfte att jämka samman kommunens byggregler med övriga kommuner i Östergötland.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: