Motion 70 – Inför LOV inom äldreomsorgen

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 70 (inlämnad 15-02-23).

Inför LOV inom äldreomsorgen

I valet 2014 valde en majoritet av Norrköpingsborna att rösta på partier som är för ett införande av lagen om valfrihetssystem, LOV, i Norrköping. Från såväl allianspartiernas sida som från Sverigedemokraterna fick väljarna ett tydligt besked om den samsyn vi delar kring valfrihet och då inte minst för våra äldre.

LOV är avsedd för kommuner och landsting att fungera som ett frivilligt verktyg för att konkurrenspröva dess verksamhet genom att valet av utförare överlåts till berörd brukare. Intresset från olika kommuner att söka stimulansbidrag sedan införandet av LOV 2009 var stort och resultatet har varit att det inte är så många kommuner som saknar valfrihetssystemet idag.

Det finns många skäl till reformens popularitet. LOV ger nya möjligheter för fler och mindre företag som vill arbeta inom service, vård och omsorg vilket i sin tur kan generera fler jobb vars drivkraft och affärsidé är att erbjuda en god service. Det fria valet innebär att brukarna själva väljer vem som ska erbjuda den service de behöver, på så sätt kan man enklare få fram service riktat mot en enskild individ. Alla människor är olika, har olika behov och kommer med olika önskemål. LOV innebär mer makt över sitt egna liv, vilket följaktligen kan förgylla tillvaron för många äldre. Den ökade konkurrensen kommer således också innebära att högre krav ställs på verksamheten, vilket i sig är bra för den fortsatta utvecklingen av företagens tjänster.

Norrköpings kommun utmärker sig på flera sätt. Det finns positiva sidor med kommunen, men också en hel del negativa sidor. En av de negativa sidorna är direkt kopplat till näringslivsklimatet, och företagare känner sig osedda av kommunledningen. Detta får inte fortsätta. Det är förödande för en kommun om man önskar sänka arbetslösheten och få till en bättre service för kommuninvånarna. LOV innebär nya möjligheter med positiv näringsutveckling kombinerat med bättre service. Sist men inte minst är det rätt väg att gå för att få igång ett nytänk inom ledningen i Norrköpings kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att påbörja införandet av LOV inom Norrköpings kommuns äldreomsorg.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: