Motion 77 – Krafttag för ökad demokrati i Norrköping

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 77 (inlämnad 15-06-16).

Krafttag för ökad demokrati i Norrköping

Det politiska intresset har på sistone visat sig vara omfattande hos ungdomar och man uppskattar att cirka 40 % av alla ungdomar i riket är minst lika intresserade som gruppen politiskt aktiva. Trots detta har politiska partier och i synnerhet partiernas respektive ungdomsförbund varit dåliga på att omfamna detta intresse och ombilda det till aktiviet och delaktighet i den politiska beslutsamheten. Detta är ett problem då många ungdomar hyser ett förakt mot politiker och att avståndet mellan ungdomar och beslutsfattandet upplevs avlägset.

För några år sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel där man skrev om en undersökning som visade att oroväkande många ungdomar i Sverige anser att det skulle vara ganska eller mycket bra ifall Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. Här har vi som beslutsfattare ett ansvar att arbeta för att lyfta demokratin. Ett tydligt och bra sätt att förbättra detta arbete är genom införandet av en demokratidag, för att både högtidlighålla och synliggöra vår representativa demokrati.

Denna motion och de idéer vi lyfter fram riktar sig självfallet inte enbart till ungdomar, syftet är att främja demokratin bland alla grupper i samhället. På ett flertal områden i landet arrangeras evenemang som påminner om en demokratidag. Partierna har då fått möjligheten att föra ut information om deras kommunala politik, sina visioner om kommunen och dess utveckling. Under denna dag kan också kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium berätta för kommunens invånare om hur kommunpolitiken faktiskt fungerar. Kommunen skulle kunna öka förståelsen och kunskapen om den lokala politiken samt ge samtliga partier en möjlighet att tillsammans öka förståelsen för kommunal politik och kommunens organisation samt möjliggöra ett tillfälle för kommunens politiker att berätta om beslutsfattandet och hur den politiska vardagen kan se ut.

Vart fjärde år går Norrköpingsborna precis som alla andra svenskar till valurnorna för att lägga sin röst på det parti de anser ska styra kommunen under kommande mandatperiod. Efter att rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, särskilt i Norrköping. De flesta beslut som tas i kommunfullmäktige har redan beslutats i de kommunala nämnderna och i kommunstyrelsen. Kommuninvånarna och de mindre partierna har inte rätt till insyn i kommunstyrelsen utan får enbart rätt att se protokollen i efterhand. För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att samtliga invalda partier ska ha en likvärdig insyn i det kommunala arbetet. Likaså anser vi att närvaro- och yttranderätt ska garanteras motionärer i samband med behandlingen av vederbörandes motion.

Norrköping ligger långt efter jämförbara kommuner i sin demokratiska utveckling. I flera kommuner finns en möjlighet för kommuninvånare att komma med egna förslag genom så kallade e-petitioner. Vi är övertygade om att kommuninvånarna själva vet var förbättringar inom kommunens verksamhet bör göras och är därför av den uppfattningen att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Då i första hand av dem som är direkt berörda av kommunens sätt att arbeta. Genom E-petitioner kan förslagen automatiskt gå vidare i det kommunpolitiska maskineriet om tillräckligt många invånare tycker att det är ett bra förslag.

Sverigedemokraterna är emot all form av diskriminering av människor baserat på kön, religiös och politisk tillhörighet, samt etnisk bakgrund. Särskilt när det gäller statliga, kommunala eller andra offentliga institutioner är det viktigt att det inte sker någon form av särbehandling, även om den av vissa kan anses vara ”positiv” i den bemärkelsen att statistiken ser bättre ut. Det som brukar kallas för ”positiv särbehandling” innebär enligt Nationalencyklopedin en form av särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde; kort och gott är handlar det om ren diskriminering. Diskriminering baserat på faktorer som en enskild individ inte kan påverka. Problemen slutar inte där. I extrema fall har denna särbehandling lett till att krav för att få vissa tjänster har sänkts för att gynna en underrepresenterad grupp. I praktiken innebär det att en grupp blir negativt särbehandlad till förmån för en annan samtidigt som kvaliteten riskerar bli sämre. Norrköpings kommun bör vara ett föredöme när det kommer till likabehandling av kommuninvånarna. Av den anledningen bör ingen diskriminering accepteras, den drabbade är en unik individ oavsett om särbehandlingen kallas ”positiv” eller inte.

Dessvärre sker det allt som oftast att kommuninvånare klagar på dålig förmedling av vad som sker inom kommunpolitiken. Många får inte någon insyn i de viktiga samhällsfrågor som politikerna arbetar med, eftersom sådant alltför sällan bevakas av media. Avståndet mellan politikerna och väljarna kan öka, vilket är ett demokratiproblem. På kommunens hemsida kan man som kommuninvånare gå in på diariesystemet om man söker efter olika handlingar. Dock kan säkerligen vem som helst skriva under på att systemet inte är felfritt, vilket försvårar möjligheten att snabbt hitta det man söker. Kommunens hemsida bör vara betydligt enklare att navigera sig igenom, främst när det gäller politikområdet så att alla kan se förslag som lagts fram av politiker, svar från ansvariga politiker på interpellationer eller andra frågor som har debatterats i kommunfullmäktige. Av den anledningen bör hemsidan förbättras avsevärt.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att det årligen anordnas en demokratidag i enlighet med motionens intentioner.

Att Norrköpings kommun högtidlighåller demokratins intåg.

Att E-petitioner införs i Norrköpings kommun.

Att samtliga partier ska få samma möjlighet till närvaro i de kommunala nämndernas och styrelsernas arbete genom insynsplatser.

Att minst en motionär ska alltid ska få vara med under motionens beredning i kommunstyrelsen.

Att all form av s.k. positiv särbehandling inom kommunens verksamheter ska upphöra.

Att se över och förbättra kommunens hemsida så att den blir mer användarvänlig, lättillgänglig och så att dokument enkelt går att finna.

Joel Lundgren (SD) Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: