Motion 80 – Utökad TBC-beredskap

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 80 (inlämnad 16-01-25).

Utökad TBC-beredskap

För inte så länge sedan var Sverige fritt från Tuberkulos (TBC) men idag är det tyvärr inte längre så. Sakta men säkert har TBC-fall uppstått som en följd av att människor från framförallt fattigare delar av världen har flyttat till vårt land. Nationellt har Sverige idag nått en punkt där läget är så allvarligt att Världshälsoorganisationen WHO aktivt uppmanar oss att ta fram en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomens spridning. Normalt sett brukar WHO rikta in sig på de länder som klassas som ”högincidentländer”, men nu inkluderas alltså Sverige eftersom vi inte bara har bristande kontroll på de som väljer att flytta hit, utan även internationellt sett har en betydligt mer omfattande asylinvandring.

Enligt folkhälsomyndigheten rapporterades 684 nya fall av TBC under 2014 och fallen fortsatte att öka dramatiskt under 2015. Att ta fram en nationell krisplan för att säkerställa tillgången till adekvat vård och hantering av tuberkulos i hela landet skulle därför vara mycket välkommet. När så inte är fallet bör Norrköpings kommun ligga steget före, särskilt då Norrköping sticker ut som en kommun med proportionellt sett ovanligt många migranter från högriskländer (bland annat Somalia, Eritrea och Afghanistan).

Att det ser illa ut i vår del av landet bekräftas om man ser på statistiken för Östergötland. I vårt län har fallen mer än fördubblats med 26 fall 2014 till runt 60 för 2015, vilket ökat trycket på både Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping.

Idag kommer stora delar av de nuvarande invånarna i Norrköping från högriskländer. Av den anledningen bör det finnas en beredskap i exempelvis skolor och asylboenden för att några av de som visats där är smittade av TBC. Därutöver behövs samverkan med regionen för att både underlätta deras arbete med detta och kommunens.

WHO påtalar i sin uppmaning särskilt vikten av en skärpt epidemiologisk övervakning. Vad de menar med detta är obligatoriska hälsoundersökningar av personer i riskgrupper samt uppföljande kontroller för personer som sedan tidigare konstaterats smittade för att säkerställa att påbörjad behandling slutförs.

Ansvaret att ta fram en nationell tuberkulosplan, organisera smittspårning, identifiera riskgrupper för sjukdomen och ta fram strategier för att nå dessa grupper faller idag på Folkhälsomyndigheten som den första september förra året anordnade en TBC-dag.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att kommunstyrelsen delegerar till berörda utskott att snarast möjligt ta fram en plan för hur TBC kan bekämpas i Norrköpings kommun.

Att kommunstyrelsen uppdrar åt berörda utskott att snarast se över behovet av eventuella utbildningar för kommunalt anställda för att förebygga TBC-spridning.

Markus Wiechel (SD) Clara Aranda (SD) Lise-Lotte Lindgren (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: