Motion 83 – Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 83 (inlämnad 16-02-29).

Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt

Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. Vi anser att företagande i vår ska främjas, snarare än det motsatta, och ser därför att de med goda idéer också ska få en chans att göra dem till verklighet. Företagare som idag har en verksamhet bör likaså få chansen att öka dess potential.

När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att vederbörande ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt, varför extra krafttag krävs för att möjliggöra just detta. I kombination med andra idéer som syftar till att motarbeta onödig kommunal byråkrati eller konkurrens från kommunens sida gentemot företagare kan vi främja nya arbeten för de som idag saknar det. Vi kan likaså se till att sysselsättningen bland unga ökar genom att erbjuda fler praktikplatser och möjliggöra lärlingsplatser för de som har mer att lära.

Norrköping växer tack vare sitt näringsliv. Tack vare goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken, E4:an, flygplatsen och hamnen är kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut goda i vår kommun. Det finns dock en sak som gör att många innovativa och idérika kommuninvånare hindras från att utöka sin verksamhet eller rent av påbörja den, nämligen bristen på ekonomiska resurser.

Många befintliga egenföretagare, 32 procent enligt den senaste undersökningen gjord av företagarna, önskar idag anställa extra personal för att kunna utöka sin verksamhet. För dessa är det dock ett stort steg då det innebär en stor ekonomisk risk eller rent av inte möjligt på grund av att marginalerna redan är knappa. Samtidigt är detta ett bra sätt att få till nya arbetstillfällen, varför dessa företagare bör uppmuntras till just detta.

I detta sammanhang kan Norrköpings kommun hjälpa till, som i allt för många år fått tampas med en dyster statistik på arbetslösheten i kommunen. Med förhållandevis små resurser kan kommunen främja nya jobbskapande projekt vilket i sin tur kan innebära en investering för Norrköping genom inrättandet av en företagarfond. Fonden kan, likt TV-programmet draknästet, bestå av ett antal företagare som får agera jury om lokala entreprenörer kommer för att äska medel för sina projekt. För varje projekt som beviljas stöd kan en uppföljning ske för att utvärdera den nya satsningen. Om projektet lyckas kan dessa projekt tillslut mynna ut i framgångshistorier som sätter Norrköping på kartan.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att en företagarfond inrättas med syftet att stötta kommuninvånare ekonomiskt som har idéer på projekt eller önskar vidareutveckla befintliga projekt men saknar egna resurser.

Att en grupp företagare utses som jury för att bedöma vilka projekt som ska få stöd.

Att de entreprenörer som stöttas får sina projekt utvärderade efter ett – respektive två år.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: