Riksdagen (motioner)

Varje år ges riksdagsledamöter chansen att lämna in motioner om vad som helst under en begränsad tid kallad ”allmänna motionstiden”. Nedan presenteras de motioner som jag har lämnat in under allmänna motionstiden i riksdagen för respektive år och utskott. Jag inkluderar inte motioner av särskild händelse eller följdmotioner.

Vissa motioner spelar ut sin roll då de på ett eller annat sätt tillgodoses genom senare riksdagsbeslut och några blir bifallna av riksdagen (vilket presenteras nedan). Förslag som på det ena eller andra sättet går igenom läggs av naturliga skäl inte igen.

2019 (137):
Utrikesutskottet (28):
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Myanmar 
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken 
Nepal 
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien 
Ryssland 
Seyfo – folkmordet 1915 
Fredsprocessen Israel-Palestina 
Förmedlemskapsstöd och anslutningsförhandlingar 
Bistånd och hbt 
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak 
Magnitskijsanktioner 
Erkännande av Islamiska statens folkmord 
Förenta nationerna 
Internationell koalition för att granska ledare som bistått Islamiska staten 
Internationellt demokratiarbete 
Internationellt stöd till utsatta kristna 
Kurdistan och Nineveslätten 
Somalia och Somaliland 
Upphörande av bistånd till Islamic Relief 
Sverigedemokraternas biståndspolitik 
Sveriges arbete i Europarådet 
Säkerhetspolitik 
Upphörande av bistånd till och avveckling av Unrwa 
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer 
Diplomatiska garantier om human behandling 
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 
Justitieutskottet (20):
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd 
Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda 
Nationell djurskyddspolis 
Krigs- och terrorbrott 
Hot mot och ansvar som förtroendevalda 
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur 
Krafttag mot drogmissbruket 
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift 
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta 
Erkännande av polisers insats i samhället 
Skärpta straff för djurplågeri 
Reformering av hotellagen 
Civilkuragelag och civilkuragepris 
Kronvittnessystem och anonyma vittnen 
Proportionella bötesbelopp 
Ändring i hyreslagen 
Antikorruptionsarbetet i EU 
Åtgärder mot rymningar och avvikelser 
Översyn av rutinerna för utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta 
En nationellt beslutad lista över terrororganisationer 
Socialutskottet (16):
Hepatit C, tbc, HPV och vaccineringsfrågor 
Allmänna arvsfonden 
Åtgärder för att minska rökning
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården 
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet 
Valfrihet för äldre oavsett kommun 
Suicidpreventiva åtgärder 
Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar 
Cancerpreventiv kost 
Gårdsförsäljning 
Ökad organdonation och fler blodgivare 
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner 
Avskaffa Systembolagets monopol 
En utvecklad förlossnings- och mödravård 
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn 
Nationellt bidrag för broddar till seniorer 
Konstitutionsutskottet (15):
Gemensamma valsedlar 
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet 
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer 
Religionsfrihet på riktigt 
Stärkt känsla av nationell samhörighet 
Riksdagsledamöternas placering i kammaren 
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar 
Stärkt demokrati och förbättrad representation 
Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp 
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen 
Ett reellt tjänstemannaansvar 
Minnesdag tillägnad seyfos offer 
Ändrat regelverk för Stockholmstraktamente och övernattningslägenheter 
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter 
Samlad satsning för den svenska diasporan 
Miljö- och jordbruksutskottet (14):
Import av odlad fisk 
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten 
Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd 
Obedövad slakt och foie gras 
Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel 
Förhindra vanvård av katter 
Förbud mot valar i fångenskap 
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur 
Förändrad strandskyddslagstiftning 
Privatisera distriktsveterinärverksamheten 
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel 
En levande och välmående skärgård 
Ökad användning av avfall och restprodukter 
Ursprungsmärkning av animaliska produkter inom restaurangbranschen 
Civilutskottet (9):
Åtgärder mot reafusk 
Förlorad vårdnad vid mord 
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män 
Förslag för en sundare fastighetsmarknad 
Förenklad bygglovshantering 
Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta 
Ungas möjlighet till en egen bostad 
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad
Åtgärder för en effektivare byggprocess 
Utbildningsutskottet (7):
En samhällsförberedande skola
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval 
Rekrytering av rektorer 
Ändrade regler för studiestöd 
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor 
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat 
Förändringar i läroplanen 
Kulturutskottet (6):
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten 
Muslimska brödraskapet 
Starkare skydd av fornlämningar 
Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund 
Förbättrat arbete med public service 
Ett starkare nordiskt samarbete
Socialförsäkringsutskottet (5):
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring 
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare 
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande 
Avskaffa EBO-lagen 
Trafikutskottet (4):
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik 
Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder 
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon 
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga 
Skatteutskottet (4):
Ökat skydd av känsliga personuppgifter 
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket 
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter 
Utökad avdragsrätt och skattefrihet 
Näringsutskottet (4):
Förenklingar för företagare 
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete 
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område 
Försäljning av statliga bolag 
Försvarsutskottet (2):
Ökat stöd för veteraner 
Företag med koppling till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster 
Finansutskottet (2):
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering 
Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken
Arbetsmarknadsutskottet (1):
Rättvist förfarande vid arbetstvister 

2018 (130)
Utrikesutskottet (25)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Sverigedemokraternas biståndspolitik 
Säkerhetspolitik 
Ryssland 
Seyfo – folkmordet 1915 
Somalia och Somaliland 
Sveriges arbete i Europarådet 
Kurdistan och Nineveslätten 
Myanmar 
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken 
Nepal 
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien 
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 
Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd 
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer 
Avräkningar för flyktingmottagande 
Avtalsstyrning, kontroll och frysta betalningar inom det multilaterala biståndet 
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak 
En svensk Magnitskijlagstiftning 
Erkännande av Islamiska statens folkmord 
Fredsprocessen i Israel–Palestina 
Förenta nationerna 
Internationellt demokratiarbete 
Internationellt stöd till utsatta kristna 
Socialutskottet (16)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet 
Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar  (delvis bifall yrkande 1)
Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL) 
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården
Åtgärder för att förhindra rökning  (bifall yrkande 2 genom annat betänkande)
Cancerpreventiv kost 
Ökad organdonation och fler blodgivare 
Valfrihet för äldre oavsett kommun 
Utökat stöd till hemlösa och villkorat försörjningsstöd 
Suicidpreventiva åtgärder 
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner 
Nationellt och enhetligt journalsystem (delvis bifall)
Hepatit C, HPV och vaccineringsfrågor 
Handlingsplan mot tbc 
Avskaffa Systembolagets monopol 
Allmänna arvsfonden 
Justitieutskottet (16)
Genomförande av tidigare tillkännagivanden 
Skärpta straff för djurplågeri 
Krigsbrottskommissionen 
Hot mot och ansvar som förtroendevalda 
Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda 
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd 
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift 
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn 
Reformering av hotellagen 
Krafttag mot drogmissbruket 
Djurskyddsfrågor 
Civilkuragelag 
Haverikommission vid terrordåd 
Erkännande för polis, räddningstjänst och enskilda för extraordinära insatser 
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta hedersutsatta 
Rättsväsendets åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott
Miljö- och jordbruksutskottet (12)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel 
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten 
En levande och välmående skärgård 
Ökad användning av avfall och restprodukter 
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur 
Import av odlad fisk 
Förhindra vanvård av katter 
Privatisera distriktsveterinärverksamheten 
Minskad användning av palmolja samt märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel 
Förbud mot delfinarier 
Obedövad slakt och foie gras 
Översyn av strandskyddslagstiftningen 
Civilutskottet (11)
Åtgärder för en effektivare byggprocess 
Uthyrning av bostäder 
Ungas möjlighet till en egen bostad 
Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran 
Nationellt register för hyres- och bostadsrätter 
Förslag för en sundare fastighetsmarknad 
Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta 
Förenklad bygglovshantering  (bifall yrkande 6 genom annat betänkande)
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken 
Ökad möjlighet för etablering av ägarlägenheter och tredimensionella fastigheter 
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män 
Konstitutionsutskottet (10)
Religionsfrihet på riktigt 
Pressetik
Stärkt nationalkänsla 
Stärkt demokrati och förbättrad representation 
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer 
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar 
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen 
Gemensamma valsedlar och översyn av rutiner 
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet 
Riksdagsledamöters placering i kammaren 
Skatteutskottet (9)
Ett transparent skattesystem 
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket 
Ökat skydd av känsliga personuppgifter 
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter 
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet 
Utökad skattefrihet för förmåner 
Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder 
ROT- och RUT-avdrag ämnade åt Sverige 
Slopat avdrag för medlemskap i fackförening  (bifall genom annat betänkande)
Utbildningsutskottet (7)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor 
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor 
En samhällsförberedande skola 
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval 
Rekrytering av rektorer 
Könsmönster i läroplanen 
Studiestöd baserat på studieort 
Kulturutskottet (7)
Statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel 
Slopat skattestöd till trossamfund 
Muslimska brödraskapet 
Ett starkare skydd för fornlämningar 
Förbättrat arbete med public service 
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten 
Ett starkare nordiskt samarbete 
Socialförsäkringsutskottet (6)
Medborgarskapets betydelse 
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan 
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande 
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring 
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare 
Avskaffa EBO-lagen 
Näringsutskottet (4)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete 
Förenklingar för företagare 
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område 
Försäljning av statliga bolag 
Arbetsmarknadsutskottet (2)
Rättvist förfarande vid arbetstvister 
Avskaffa Arbetsförmedlingen  (delvis bifall)
Trafikutskottet (2)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon 
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik 
Försvarsutskottet (2)
Brasilien 
Ökat stöd till veteraner 
Finansutskottet (1)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering 

2017 (136)
Utbildningsutskottet (13)
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor 
Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor 
Könsmönster i läroplanen 
Utökad möjlighet till körkort 
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval 
Granska skolor som drivs av trossamfund 
Förberedelser för ett starkare civilförsvar 
Förbättrade villkor för CSN-lån  (bifall genom annat betänkande)
Social kunskap i skolan 
Privat- och hushållsekonomi i skolan 
Rekrytering av rektorer 
Förbud mot konfessionella friskolor 
Företagsamhet i skolan
Utrikesutskottet (17)
Internationellt stöd till utsatta kristna 
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Nineveslätten
Internationellt demokratiarbete 
Fredsprocessen i Israel-Palestina 
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten 
Somalia och Somaliland 
Kurdistan 
Erkännande och uppmärksammande av seyfo 
Avtal om användning av Nordostpassagen 
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken 
Förenta nationerna 
Burma/Myanmar 
Ryssland 
Slopat bistånd till PLO 
Trafikutskottet (6)
Främja elfordon 
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafikljus 
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken 
Trafiköverträdelser av utländska förare (bifall yrkande 2 genom regeringsförslag)
Lätt mc med B-körkort 
Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov 
Skatteutskottet (6)
Transparent skattesystem 
Ökat skydd av känsliga personuppgifter 
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet 
Ökade befogenheter för Tullverket 
Uthyrning av bostäder 
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter 
Miljö- och jordbruksutskottet (14)
Djurskyddsmyndighet 
Skärpta regler för svensk minknäring
Ändring i utsädeslagen 
Ökad användning av avfall 
Förhindra vanvård av katter  (bifall yrkande 1 genom ny djurskyddslag)
Tvångsmatning av djur 
Djurbalk och nationell djurskyddspolis 
Minskad användning av palmolja 
Märkning av salthalt 
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur 
En levande och välmående skärgård 
Förbud mot delfinarier 
Internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd 
Privatisera distriktsveterinärverksamheten 
Kulturutskottet (2)
Ett starkare skydd av fornlämningar 
Muslimska brödraskapet
Konstitutionsutskottet (13)
Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser 
Ett tjänstemannaansvar på riktigt  (delvis bifall yrkande 2 och 3)
Medieetik 
Slopat skattestöd till trossamfund 
Ökad transparens inom utskott och departement 
Säkerställd demokratisk representation 
Riksrevisionens uppgift 
Gemensamma valsedlar 
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet 
E-petitioner 
Kommunfullmäktige på måndagar 
Polisens åtkomst till hälso- och sjukhusuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott 
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen 
Socialutskottet (20)
Djur i arbete 
Ökad organdonation och fler blodgivare 
Ändrade villkor för försörjningsstöd 
Valfrihet för äldre oavsett kommun 
Vaccinering mot HPV 
Handlingsplan mot tbc 
Åtgärder för att förhindra rökning 
Suicidpreventiva åtgärder 
Nationell satsning på cancerpreventiv kost 
Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka 
Minskat missbruk av tunga mediciner 
Krafttag mot drogmissbruket 
Gårdsförsäljning  (bifall genom ja till utskottsinitiativ)
Avskaffa Systembolagets monopol 
Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL) 
Nationellt journalsystem för en bättre sjukvård 
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen 
Bekämpa hemlöshet genom ”bostad först” 
Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering 
Åtgärder mot hepatit C 
Försvarsutskottet (2)
Ökat stöd till veteraner 
Säkerhetspolitik 
Civilutskottet (10)
Nationellt register för hyresrätter 
Översyn av jordabalken gällande arrende 
Ungas möjlighet till en egen bostad 
Åtgärder för en smidigare byggprocess 
Modern egnahemsrörelse 
Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran 
Förenklad bygglovshantering 
Förbud mot snabblån och nya möjligheter för låntagare 
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken 
Förslag för en sundare fastighetsmarknad 
Socialförsäkringsutskottet (7)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring 
Avskaffa EBO-lagen 
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande
Medborgarskapets betydelse och stärkt nationalkänsla
Försäkringskassans rutiner vid olyckor eller hastigt insjuknande 
Näringsutskottet (5)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete 
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
Minskad regelbörda för småföretagare
Småföretagarombudsman
Företagsfond för ungdomar 
Finansutskottet (3)
Försäljning av statliga bolag 
Ökad lönsamhet för amortering 
Opartisk kontroll av PPM-rådgivning 
Justitieutskottet (15)
Utreda förbud mot kriminella organisationer och terrornätverk 
Indrivning av skadestånd 
Skärpta straff för djurplågeri 
Nationell djurskyddspolis 
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn 
Samhällstjänst regel för fängelsedömda 
Hot mot och ansvar som förtroendevalda 
Civilkuragelag och civilkuragepris 
Avskaffande av hotellagen 
Hedersbrott som egen kategori i brottsbalken  (bifall yrkande 3)
Tillgängliggör kameror för polisen 
Omhändertagande av resenärer från terrorkontrollerade områden 
Fotboja på utvisningsdömda 
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur 
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift 
Arbetsmarknadsutskottet (3)
Rättvist förfarande vid arbetstvister 
Tydlig lagstiftning mot könsdiskriminering 
Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form 

2016 (141)
Utrikesutskottet (26)
Effektivare biståndspolitik
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Kurdiskt självstyre
Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug
Erkännande och uppmärksammande av seyfo
Slopat bistånd till PLO
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna
Burma/Myanmar
Fredsprocessen i Mellanöstern
Minoriteters situation i Irak och Syrien
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Situationen för kristna i världen
Somalia
Västsahara
Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd
Demokratisering av de minst utvecklade länderna
Bistånd genom oberoende myndighet
Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördesutbytesprogram i Shanstaten
Åtgärder mot länder som vägrar samarbeta om återtagande
Initiativ i rådet för att lägga Hamas-Izz al-Din al-Qassem till listan av organisationer som omfattas av förordning 2580/2001
Avtal om användning av Nordostpassagen
Förenta nationerna
Förberedelse av stöd till Syriens återuppbyggnad
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien
Utbildningsutskottet (12)
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor
Företagsamhet i skolan
Privat- och hushållsekonomi i skolan
Trafikteori och CSN-lån för körkort
Nattis
Granska skolor som drivs av trossamfund
Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd
Rekrytering av rektorer
Underlätta för bättre matchning inför yrkesval
Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor
Förbud mot konfessionella friskolor
Ändrade villkor för CSN
Trafikutskottet (6)
Krafttag mot körkortslösa förare
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafikljus
Klampning och transportnäringen (bifall yrkande 1)
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken
Lätt mc på B-körkort
Främja elfordon
Socialutskottet (16)
Åtgärder mot hepatit C
Ökad organdonation och fler blodgivare
Nationell satsning på cancerpreventiv kost
Handlingsplan mot TBC
Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen
Nationellt journalsystem för en bättre sjukvård
Minskat missbruk av tunga mediciner
Bekämpa hemlöshet
Minskad användning av nikotin
Utökade suicidpreventiva åtgärder
Ändrade villkor för försörjningsstöd
Valfrihet för äldre oavsett kommun
Full ersättning till dem som drabbats av narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering
Gårdsförsäljning av alkohol
Avskaffa Systembolagets monopol
Socialförsäkringsutskottet (15)
Utgiftsområde 8 Migration
En ansvarsfull invandringspolitik
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare
Återinförande av det kommunala vårdnadsbidraget
Sörjandestöd
Sjukvårdens och Försäkringskassans rutiner vid olyckor eller hastigt insjuknande
Kontaktdagar
Försäkringskassans inkrävande av underhållsbidrag
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
Avkvotera föräldraförsäkringen
Avskaffa EBO-lagstiftningen
Medborgarskapets betydelse
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande
Skatteutskottet (5)
Transparent skattesystem
Ökade befogenheter för Tullverket
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet
Uthyrning av bostäder
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter
Näringsutskottet (4)
Ipred
Småföretagarombudsman
Minskad regelbörda för småföretagare
Företagsfond för ungdomar
Miljö- och jordbruksutskottet (11)
Vanvård av katter
En utvecklad satsning på sjöpungar
Biogasproduktion av slaktavfall och kadaver
Deklaration om djurs välfärd
Tvångsmatning av djur
En levande skärgård
Ett utvecklat pantsystem
Märkning av salthalt
Förbud mot delfinarier
Underlätta för kompostering
Skärpta regler för svensk minknäring
Kulturutskottet (1)
Uppmuntra traditionsenlig byggnation
Konsitutionsutskottet (13)
Riksrevisionens uppgift
Åtgärder mot skolkande förtroendevalda
Rättvist förfarande vid arbetstvister
Pressetik
Ökad transparens inom utskott och departement
Stärkt nationalkänsla
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen
Gemensamma valsedlar
Återinför tjänstemannaansvaret
E-petitioner
Säkerställd demokratisk representation
Arvodessystem för riksdagsledamöter
Fullmäktigesammanträden på måndagar
Justitieutskottet (13)
Hundar och andra djur som verktyg
Omhändertagande av resenärer från terrorkontrollerade områden
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn
Krafttag mot drogmissbruket
Djurbalk och nationell djurskyddspolis
Samhällstjänst regel för fängelsedömda
Ansvaret som förtroendevald
Straffskärpning för hot mot politiker
Avskaffande av hotellagen
Civilkuragelag och civilkuragepris
Skärpta straff för djurplågeri
Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister
Nationell djurskyddspolis
Försvarsutskottet (1)
Värn- och samhällsplikt
Finansutskottet (3)
Krafttag mot oseriösa kreditbolag (delvis bifall yrkande 3)
De svenska guldreserverna
Myndigheters utskick av fakturor
Civilutskottet (14)
Förbättrad konsumentpolitik
Bullerreglering och icke hälsovådliga störningar
Hyresnämndens agerande vid tvister om hyran
Översyn av jordabalken gällande arrende
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken
Åtgärder för en enklare byggprocess (bifall yrkande 1)
Ungas möjlighet till egen bostad (bifall yrkande 2)
Nutida egnahemsrörelse
Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap (delvis bifall yrkande 2-5)
Förenklade avhysningsregler för markägare (bifall)
Förbud mot snabblån
Avhysningsregler för kommuner (delvis bifall yrkande 2)
Förenklad bygglovshantering
Barnäktenskap (delvis bifall)
Arbetsmarknadsutskottet (1)
Obetald ledighet vid sommarstängd förskola

2015 (79)
Utbildningsutskottet (9)
Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor
Privat- och hushållsekonomi i skolan
Företagsamhet i skolan
Trafikteori i skolan
Bättre matchning inför yrkesval
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor
Rekrytering av rektorer
Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd
Nattis
Utrikesutskottet (6)
Enklare bilaterala avtal
Utvärdering och översyn av biståndet
Kurdiskt självstyre
Slopat bistånd till PLO
Erkännande av självständiga stater
Erkännande av folkmordet på minoriteter i Ottomanska riket
Trafikutskottet (5)
Främjande av elfordon
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken
Klampning och transportnäringen
Lätt mc på B-körkort
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafikljus
Socialutskottet (9)
Sjukvårdens och Försäkringskassans rutiner vid olyckor eller hastigt insjuknande
Åtgärder mot missbruk av tunga mediciner
Organdonation och blodgivare
Ändrade villkor för försörjningsstöd
Valfrihet för äldre oavsett kommun
Ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget
Minskad användning av nikotin
Handlingsplan mot TBC
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Skatteutskottet (2)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter
Transparent skattesystem
Socialförsäkringsutskottet (8)
Försäkringskassans inkrävande av underhållsbidrag
Medborgarskapets betydelse
Sörjandestöd
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare
Föräldradagar
Jämställdhetsbonusen
Kontaktdagar
Näringsutskottet (3)
Småföretagarombudsman
Minskad regelbörda för småföretagare
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (Ipred)
Miljö- och jordbruksutskottet (10)
En mer levande skärgård
Djurbalk och nationell djurskyddspolis
Nordiskt pantsystem
Deklaration om djurs välfärd
Förbättra kattens status
Underlättande av kompostering
Märkning av salthalt
Skärpta regler för svensk minknäring
Förbud mot delfinarier
Tvångsmatning av djur
Konstitutionsutskottet (9)
Återinförande av tjänstemannaansvaret
Stärkt nationalkänsla
Arvodessystemet för riksdagsledamöter
Tydliggörande av Riksrevisionsverkets uppgift
Pressetik
Säkerställd demokratisk representation
Gemensamma valsedlar
E-petitioner
Ökad transparens inom utskott och departement
Justitieutskottet (7)
Slopande av danstillståndet (bifall)
Trygghetshundar som verktyg
Krafttag mot drogmissbruket
Civilkuragelag och civilkuragepris
Avskaffande av hotellagen
Skärpta straff för djurplågeri
Nationell djurskyddspolis
Försvarsutskottet (1)
Värn- och samhällsplikt
Finansutskottet (2)
Oseriösa kreditbolag
Den svenska guldreserven
Civilutskottet (5)
Förbud mot snabblån
Förenklade avhysningsregler för markägare
Förbättrad konsumentpolitik
Avhysningsregler för kommuner
En sundare bostadspolitik
Arbetsmarknadsutskottet (2)
Rättvist förfarande vid arbetstvister
Dubbeldagar

2014 (37)
Utbildningsutskottet (1)
Nattis
Utrikesutskottet (6)
Erkännande av Västsahara
Bilaterala avtal
Slopat bistånd till PLO
Erkänn Somaliland
Irakiska Kurdistan
Utvärdering och översyn av biståndet
Trafikutskottet (2)
Främjande av elfordon
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken
Socialutskottet (3)
Ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget
Ändrade villkor för försörjningsstöd
Avskaffande av EBO-lagen
Näringsutskottet (1)
Ipred
Miljö- och jordbruksutskottet (8)
Förbud mot delfinarier
Skärpta regler för svensk minknäring
Underlätta volontärarbete inom djurskyddet
Tvångsmatning av djur
Deklaration om djurs välfärd
Nordiskt pantsystem
Djurbalk och nationell djurskyddspolis
Märkning av salthalt
Konstitutionsutskottet (4)
Tydliggörande av Riksrevisionens uppgift
Återinför tjänstemannaansvaret
Ökad transparens inom utskott och departement
Arvodessystemet för riksdagsledamöter
Justitieutskottet (3)
Skärpta straff för djurplågeri
Slopa danstillståndet
Civilkuragelag
Finansutskottet (2)
Myndigheters internrekrytering
De svenska guldreserverna
Socialutskottet (2)
Rökning på offentlig plats
Dold tobaksförsäljning
Socialförsäkringsutskottet (5)
Föräldradagarna
Återinförande av kontaktdagar
Dubbeldagar i föräldraförsäkringen
Jämställdhetsbonusen
Förskoledagar

2013 (39)
Miljö- och jordbruksutskottet (9)
Nordiskt pantsystem
Djurens rättigheter
Inrättande av en djurskyddsbalk och höjning av straffet för djurplågeri
Samlad kunskap för myggbekämpning
Märkning av salthalt
Skärpta regler för svensk minknäring
Djur i djurparker
Foie gras (gåslever)
Delfinarier
Konstitutionsutskottet (4)
Utökad internrekrytering
Sveriges valuta är svensk krona
Översyn av onödig byråkrati och slöseri
Förändring av riksdagens arvodessystem
Finansutskottet (4)
Amorteringskrav på lån
Finansinspektionens tillsyn
De svenska guldreserverna
Karenstid och sociala lån
Justitieutskottet (2)
Inrätta en nationell djurskyddspolis
Civilkuragelag
Civilutskottet (10)
Förhindrande av stranderosion
Konsumentlån
Reformerat hyressättningssystem
Underlätta uppförandet av studentbostäder
Rättvisa regler för arrenderad mark
Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag
Förbud mot snabblån
Heltäckande kreditregister
Stärkt konsumentskydd vid distansköp
Störningar och bygglov
Skatteutskottet (2)
Ökad lönsamhet för uthyrning av bostad
Skattefria underhållsfonder
Socialförsäkringsutskottet (2)
EBO-lagen
Återbetalningskrav av bostadsbidrag
Näringsutskottet (1)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
Socialutskottet (2)
Prestationskrav i samband med utbetalning av försörjningsstöd
Rökförbud på uteserveringar
Trafikutskottet (3)
Avdrag för tillgänglighetsanpassning
Främjande av elfordon
Tillåt högersvängar vid rödljus

 

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: